Rotevatns uttalelser og unnlatelser

I Klassekampen 1. mars unnlater Rotevatn å nevne at Norge ikke har vært kritisk til det danske forslaget om at EMD bare skal kunne overprøve nasjonale beslutninger i asyl- og immigrasjonssaker i «de mest eksepsjonelle» tilfellene. Dette ville, som vi har påpekt, i stor grad frata en meget utsatt gruppe den påkrevde internasjonale overvåkningen. Mener Rotevatn at dette er i orden? … det er misvisende når Rotevatn hevder at utkastet til erklæring ikke vil føre til en ny fordeling av ansvar. … Det hadde … vært all grunn til å forvente at Justisdepartementet offentliggjorde hva Norge mener – og aktivt gjorde Stortinget, partier og den bredere offentligheten kjent med dette. [LINK] [WEB]