En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte

I disse dager er det 70 år siden utenriksminister Hallvard Lange og den amerikanske ambassaderåden i Norge Henry Villard signerte avtalen som etablerte det norske Fulbrightprogrammet. Siden den gang har nesten 3700 nordmenn reist med Fulbrightstipend til amerikanske universiteter, og 1550 amerikanere hatt tilsvarende opphold i Norge…. I dag finnes utfordringer som gjør Fulbrightprogrammet mer relevant enn noen gang…. mer

Ja til moderat plan S for åpen tilgang

Norges Forskningsråd og andre europeiske forskningsråd vil endevende modellen for vitenskapelig publisering ved å tvinge gjennom «åpen tilgang» for vitenskapelige arbeider. Tanken er god men gjennomføringen dårlig. Vi foreslår en liten endring som vil fikse svakhetene ved planen. Publisering av forfatterversjon i et åpent tilgjengelig arkiv bør godtas som åpen tilgang. Vårt forslag har to store fortrinn. For det første vil denne moderate versjonen av Plan S faktisk kunne realiseres innen 2020, som er det ambisiøse målet man har satt seg. Uten den endringen vi foreslår, kan overgangen ta betydelig lengre tid og gi stor usikkerhet for forskere. Aftenposten (16. november 2018). Signert 27 forskningsledere [D0I/LINK] [WEB]

Københavnerklæringen – Opp som en løve..?

Ministrene i Europarådet vedtok ‘Københavnerklæringen’ om reform av det europeiske menneskerettighetsregimet fredag 13. april. Danskene ønsket å begrense den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) kontroll med statene, særlig når det gjaldt asylsaker. Men danskene fikk ikke med seg andre stater – snarere tvert imot. Debatten og hva ministrene valgte bort fra danskenes opprinnelige utkast kan lære oss noe både om menneskerettighetsutfordringene og nasjonalstatene i Europa. Det er uenighet om symptomer, diagnoser og resepter. Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal i Morgenbladet [WEB] [TEXT]

The Copenhagen Declaration: Much ado about little?

The Ministers of the Council of Europe adopted the ‘Copenhagen Declaration’ Friday April 13 concerning the perpetual reform of the European Human Rights System. … On the face of it not much is new in the Declaration. It is still interesting, not least for what the Ministers agreed not to include from the draft circulated by the hosts April 5. The Danish draft urged states to reign in the Court by a dramatic extension of the ‘margin of appreciation,’ and by more control through political ‘dialogue.’ The robust rejection of these proposals also show us how the Court is independent yet accountable, to states committed both to protect human rights in Europe, and to complex conceptions of sovereignty and subsidiarity. in EJIL talk April 14, 2018
[WEB VERSION]

… Og forøvrig bør EMD nedlegges?

Professor Mads Bryde Andersen forsvarer utkastet til København-erklæring om den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)… Men han ser ut til å mene at EMD bør nedlegges: Den pirker unødig på ‘snille’ land som Danmark som ikke trenger den, og den har ingen virkning i ‘slemme’ land uansett. Vi er uenige på begge punkter. København-erklæringen burde isteden svare på EMDs hovedutfordringer: Enkelte stater er ansvarlige for omfattende brudd på sentrale menneskerettigheter, og populistiske bevegelser angriper demokratiet og rettsstatsprinsipper, nasjonalt og internasjonalt.
– Med Geir Ulfstein, Klassekampen 9. mars 2018 [LINK] [WEB].

Rotevatns uttalelser og unnlatelser

I Klassekampen 1. mars unnlater Rotevatn å nevne at Norge ikke har vært kritisk til det danske forslaget om at EMD bare skal kunne overprøve nasjonale beslutninger i asyl- og immigrasjonssaker i «de mest eksepsjonelle» tilfellene. Dette ville, som vi har påpekt, i stor grad frata en meget utsatt gruppe den påkrevde internasjonale overvåkningen. Mener Rotevatn at dette er i orden? … det er misvisende når Rotevatn hevder at utkastet til erklæring ikke vil føre til en ny fordeling av ansvar. … Det hadde … vært all grunn til å forvente at Justisdepartementet offentliggjorde hva Norge mener – og aktivt gjorde Stortinget, partier og den bredere offentligheten kjent med dette. [LINK] [WEB]

 

Autoritære stater, gled dere!

Det danske formannskapet i Europarådet vil reformere den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Forslagene lyder uskyldige: mer delt ansvar og en bedre dialog mellom domstolen og statene. Men i realiteten ønsker den danske regjering å begrense domstolens overvåking, og øke regjeringenes politiske kontroll, særlig over saker knyttet til asyl og immigrasjon…. Kronikk i Klassekampen 27. februar 2018  [LINK] [TEXT].

Something rotten in the Draft Copenhagen Declaration?

The Danish Chairmanship of the Council of Europe has proposed a new installation to the reform saga of the European Court of Human Rights (ECtHR). Their recipes sound innocuous: no one can be against ‘sharing responsibility’ for human rights protection, or for improved ‘dialogue’ between the Court and states.

Many fear that in the Danish details, sovereignty will trump human rights protection. Broader trends and issues in the shadows of subsidiarity merit further attention, lest shared responsibility morphs into no one’s responsibility, and the discursive dialogue turns Melian, allowing state executives to do as they can and leave the Court to judge as it must.

[More]